Školský informačný systém ŠIS

ABECEDNÝ ZOZNAM PRACOVNÍKOV

Slovenská poľnohospodárska univerzita
  Slovenská poľnohospodárska univerzita
Fakulta ekonomiky a manažmentu
  Fakulta ekonomiky a manažmentu
  Katedra marketingu a obchodu
  Katedra ekonomiky
  Katedra účtovníctva
  Katedra štatistiky a operačného výskumu
  Katedra matematiky
  Katedra jazykov
  Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
  Katedra spoločenských vied
  Katedra informatiky
  Centrum informačných technológii FEM
  Katedra manažmentu
  Katedra financií
  Centrum výskumných a vzdelávacích projektov
  Katedra hospodárskej politiky
  Dekanát FEM
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
  Katedra pedológie a geológie
  Katedra fyziológie rastlín
  Katedra environmentalistiky a zoológie
  Katedra genetiky a šľachtenia rastlín
  Katedra rastlinnej výroby
  Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
  Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
  Katedra genetiky a plemenárskej biológie
  Katedra špeciálnej zootechniky
  Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
  Katedra výživy zvierat
  Katedra agrochémie a výživy rastlín
  Katedra botaniky
  Katedra ochrany rastlín
  Katedra veterinárnych disciplín
  Katedra výživy ľudí
  Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
  Dekanát FAPZ
Technická fakulta
  Technická fakulta
  Katedra konštruovania strojov
  Katedra dopravy a manipulácie
  Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
  Katedra strojov a výrobných biosystémov
  Katedra kvality a strojárskych technológií
  Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
  Katedra fyziky
  Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
  Dekanát TF
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
  Katedra krajinného inžinierstva
  Katedra biometeorológie a hydrodrológie
  Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
  Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
  Katedra biotechniky zelene
  Katedra zeleninárstva
  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
  Dekanát FZKI
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
  Katedra chémie
  Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov
  Katedra biochémie a biotechnológie
  Katedra mikrobiológie
  Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
  Katedra fyziológie živočíchov
  Laboratorium nutrigenomiky
  Dekanát FBP
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
  Katedra práva
  Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
  Katedra európskych politík
  Katedra ekológie
  Katedra udržateľného rozvoja
  Centrum medzinárodných programov
  Katedra verejnej správy
  Katedra regionálnej bioenergetiky
  Dekanát FEŠRR
Ostatné pracoviská SPU
  Botanická záhrada
  Znalecký ústav
  Výskumné centrum AgroBioTech
  Slovenská poľnohospodárska knižnica
  Vydavateľstvo SPU
  Centrum informačných a komunikačných technológií
  Školský poľnohospodársky podnik
  Učebno - výcvikové zariadenie Račkova dolina
  Centrum univerzitného športu
  Študentské domovy a jedálne
  Študentský domov Mladosť
  Študentský domov Pribina
  Študentský domov Antona Bernoláka
  Študentský domov Pribina Akademická
  Študentský domov Poľnohospodár
Rektorát SPU
  Kancelária pedagogickej činnosti a ECTS
  Kancelária ďalšieho vzdelávania
  Kancelária vedy a výskumu
  Prorektor pre informatizáciu a rozvoj univerzity
  Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných programov
  Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou
  Kancelária HORIZONT 2020
  Transferové centrum SPU
  Kancelár a sekretariát rektora
  Spisová služba
  Referát legislatívy a právnych služieb
  Útvar kontroly
  Útvar krízového riadenia, BOZP, ochrany pred požiarmi a vlastnej ochrany
  Akademický senát
  Univerzitná organizácia OZ PSaV pri SPU v Nitre
  Kvestor
  Sekretariát kvestora
  Útvar správy finančných zdrojov
  Útvar ekonomiky práce a mzdovej učtárne
  Útvar personalistiky
  Útvar všeobecnej učtárne
  Útvar právny a verejného obstarávania
  Útvar štrukturálnych fondov EÚ
  Útvar správy majetku a univerzitných služieb
  Referát správy registratúry a archív
  Útvar investícií a prevádzky
  Údržba areálu SPU
  Útvar správy majetku a univerzitných služieb 92322
  Stredisko inštalatérske a kúrenárske
  Stredisko elektroinštalatérov
  Stredisko zámočnícke
  Stredisko stolárske
  Autodoprava
  Centrálna kotolňa
  Upratovacie služby
  Slaboprúd
  Archív